Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

1.    Alapfogalmak, alapvető rendelkezések

Jelen okirat a Kaméleon Hungary Kft. által üzemeltetett webes online rendelési felület használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. Amennyiben a vásárló-felhasználó a Kaméleon Hungary Kft-vel ezen okirat alapján jogviszonyt kíván létrehozni, úgy az eseti, egyedi szerződésekre is kiterjedően ezen ÁSZF-ben megjelölt feltételeket is el kell, hogy fogadja. Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, hogyha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1.1. Szolgáltató adatai

 • Név: Kaméleon Hungary Kft.
 • Cégjegyzékszám: 16-09-013294
 • Adószám: 23403208-2-16
 • Székhely: 5000 Szolnok, Téglagyári út 18.
 • Telefonos elérhetőség (vevői kapcsolattartás): +36-56/511-140
 • E-mail: info@kameleonhungary.com
 • Adatkezelés helye: Vector Kft. – 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.
 • Panaszkezelés: Kaméleon Hungary Kft. – 5000 Szolnok, Téglagyári út 18.
 • Tárhely szolgáltató adatai: Vector Kft. – 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.

1.2. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben, a magyar jog, azon belül is különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön hivatkozás és kikötés nélkül is irányadók.

1.3. A Szolgáltató kinyilatkoztatja, hogy az alább részletezett online rendelési felület megfelel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. mellékletében foglalt előírásoknak.

1.4. Az online rendelési felület, mint szerzői jogi mű, szerzői jogvédelem alatt áll.

1.5. Vásárló az a személy, aki a Kaméleon Hungary Kft. online rendelési felületén keresztül árut és/vagy szolgáltatást megrendel vagy vásárol a Kaméleon Hungary Kft-től.

1.6. A megrendelt áruk kiszállítását Magyarország területére a DB SCHENKER és DPD group Futárszolgálat végzi.

1.7. Jelen ÁSZF abból a célból jött létre, hogy a Kaméleon Hungary Kft. ezen dokumentumban szabályozza valamennyi vásárlójával megkötendő szerződéseinek általános feltételeit. Konkrét eseti jogviszonyokat a Felek megrendeléssel és visszaigazolással kötnek, külön írásbeli szerződés hiányában azonban a jelen okiratban rögzített feltételek érvényesülnek.

1.8. A Kaméleon Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítások a közzétételükkel lépnek hatályba. A szolgáltatás igénybevételének feltétele az ÁSZF vásárló általi elfogadása.    

1.9. Az online rendelési felület kizárólag B2B (Business to Business) funkcióban működik, azaz csak adószámmal és nyilvántartási számmal (egyéni vállalkozói nyilvántartási szám vagy cégjegyzékszám) rendelkező vevőket tudunk kiszolgálni.

1.10 Az online rendelési felületen az ÁSZF a vásárlóra vonatkozóan akkor hatályosul, mikor a vásárló árut vásárol vagy megrendel, illetve, ha szolgáltatást megrendel vagy igénybe vesz.

1.11. A 25/2006. (II.3.) Kormányrendelet értelmében csak a VOC kategóriák határértékeinek megfelelő termékek használhatók járművek javítófényezésére.

2.    Online felület szolgáltatás

2.1. Az online felületen megtalálható valamennyi áru, termék és szolgáltatás kiválasztható és megrendelhető. Felhívjuk valamennyi vásárló figyelmét, hogy az ADR-es termékek kiszolgálása az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag szakember kiszállításával lehetséges, míg jogszabályban fel nem sorolt termékek vonatkozásában, egyéb úton is megküldhető.

2.2. Az online felületen a termékek árai bruttó és nettó összegben is feltüntetésre kerülnek. A környezetvédelmi termékdíj megfizetésre kerül. A feltüntetett árak Listaárak és csak a regisztráció után láthatják az Önökre vonatkozó kedvezményes vagy akciós árakat.

2.3. A Kaméleon Hungary Kft. a változtatás jogát a rendelés visszaigazolásáig fenntartja, mind az árak, mind pedig az akciók vonatkozásában.

2.4. Az online felület szolgáltatás területi hatálya Magyarország területére terjed ki, visszaigazolás esetén azonban külföldi állam területére is kiterjedhet.

3.    Az online rendelési felületen szerződés létrejötte és módosítása

3.1. A vásárlás feltétele a szállítási, számlázási adatok és elérhetőségek pontos megadása. A Kaméleon Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogyha a megrendelő adatai értelmezhetetlenek, vagy valódiságuk kérdéses, akkor az adatokat törölje és a megrendeléseket érvénytelennek tekintse, visszaigazolásukat megtagadja.

3.2. A vásárlás menete: A internetes felületen a menüpontok segítségével az alábbi lépések egymás utáni végrehajtása:

3.2.1 A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezéstől a termék kosárba helyezéséig.

3.2.2 Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

3.2.3 Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

3.2.4. A szolgáltató webáruház köteles az igénybevevő megrendelésének megérkezését az igénybevevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybevevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül az igénybevevőhöz nem érkezik meg, az igénybevevő mentesül az ajánlati kötöttség/szerződéskötési kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybevevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól a Felek kölcsönös egyetértésben eltérhetnek. 

4.    Megrendelés

4.1. A szerződés a Felek között a megrendelés leadását követően annak visszaigazolásával, a visszaigazolás szerinti tartalommal jön létre. A visszaigazolásban tájékoztatjuk a megrendelőt arról, hogy az általa rendelt áru készleten van, avagy csak rendelhető. A megrendelés visszaigazolásának a Kaméleon Hungary Kft. köteles eleget tenni a rendelés leadásától számított 3 munkanapon belül.

4.2. A megrendelés teljesítése történhet a Kaméleon Hungary Kft. általi kiszállítással, csomagküldő szolgálattal, személyes átvétellel vagy megállapodás szerint egyéb módon.

4.3. A megrendelés ellenértékének megfizetése történhet átutalással vagy készpénzben. A fizetési feltételek a megrendeléstől függően egyedileg kerülnek meghatározásra, ez ügyben kérjük érdeklődjenek kollégáinknál bizalommal. A vásárló az áruk és szolgáltatások ellenértékét előre utalással az online felületen megjelölt eladói számlaszámra vagy a kiszállításkor készpénzben (utánvétellel) teljesítheti.  A Kaméleon Hungary Kft a vásárlásról számlát és szállítólevelet állít ki. Az árut kísérő okmányok (a teljesítés módjától függően): szállítólevél, számla, esetlegesen termék specifikáció vagy termékre előírt leírások, használati utasítás stb.

4.4. A megrendelés visszavonását a vásárló az info@kameloenhungary.com e-mail címen teheti meg. A megrendelés annak visszaigazolását követően elektronikusan már nem törölhető. Vásárló a megrendelt áruk átvételét nem tagadhatja meg.

4.5. A megrendelések feldolgozása az ügyfélszolgálatunkon pénteken 8:00 és 14:00 óra között, egyéb munkanapokon pedig 8:00 és 16:00 óra között automatikusan történik.

4.6. Amennyiben kevert színt vásárol a vevő, úgy a mennyiséget, a színkódot és kért gyantát a megrendelés megjegyzéses rovatába tudja beírni. 4 liter festék alatti megrendelést nem áll módunkban kiszolgálni.  

 1. Szállítási feltételek.

5.1. A házhozszállítás Magyarország egész területén az ADR-es termékek esetében a DB SCHENKER, a nem ADR-es termékek esetében pedig a DPD futárszolgálat útján történik. Utánvétel esetén a termék ellenértékét és a szállítási költséget a megrendelt áruk átvételekor a futárnak kell megfizetni.

5.2. A szállítási költség összege nettó 2500.- forint, nettó 50.000,- forintot elérő vásárlási érték esetén a kiszállítás Magyarország területén díjmentes.

5.3. A kiszállítás hétköznapokon 8:00 és 16:00 óra között történik meg.

5.4. Sikertelen kézbesítés esetén az áru visszakerül a futárszolgálat depójába és a megrendelés mindaddig élő marad míg onnan nem kerül a vevőhöz vagy vissza a szállítóhoz a megrendelt áru.

 1. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

6.1. Hibás teljesítés

A Kaméleon Hungary Kft, mint eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az eladó, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

6.2. Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a termék eladója a vásárláskor a termékben már meglévő hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozhat. Az eladó ezen felelősségét azonban a terméknek csakis olyan hibája alapozza meg, amely a termékben már a vásárlás pillanatában is megvolt, azonban az kellő körültekintés tanúsítása mellett sem volt felismerhető (rejtett hiba). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibás terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. A hibás teljesítésre és a kellékszavatosságra vonatkozó részletszabályokat a Ptk. Hatodik Könyv XXIV. fejezete tartalmazza.

6.3. Jótállás

A jótállás alapján az eladó a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék vevő általi nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. A jótállásra vonatkozó szabályokat a Ptk. Hatodik Könyv XXIV. fejezete, a kötelező jótállásra vonatkozó részletszabályokat (jótállási időket) pedig a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmazza. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A szavatossági kifogásokat haladéktalanul, írásban kell megtenni. Rejtett hibáknál, amelyek felderítése a megrendelő megvizsgálási kötelezettségének előírásszerű teljesítésével sem volt lehetséges, a hiba megállapítását követően haladéktalanul kell kifogást emelni. A vásárló vagy általa megbízott harmadik személy részéről történő szakszerűtlen felhasználás/kezelés/alkalmazás a szavatossági jogok elvesztéséhez vezetnek. A szállítás tárgyát képező árukra jótállást csak kifejezett írásbeli nyilatkozatunkkal vagy a jogszabály által kötelezően előírt körben és módon vállalunk. Alapos szavatossági kifogás esetén a Kaméleon Hungary Kft. pótteljesítésre (kijavításra, újbóli szállításra vagy cserére) köteles. További igények, különösen a hibából eredő közvetlen vagy közvetett károk miatti költség- és kártérítési igények a Kaméleon Hungary Kft-vel szemben kötelező jogszabályi előírás hiányában nem érvényesíthetők. A vásárló köteles gondoskodni az áru átvételkori, azonnali mennyiségi és minőségi vizsgálatáról. Amennyiben mennyiségi, minőségi vagy csomagolási hiányosságot tapasztal, köteles azt jegyzőkönyvben rögzíteni. Mennyiségi reklamációját azonnal, minőségi reklamációját pedig az átvételtől számított 3 napon belül köteles jelezni. Ezen határidők elmulasztása estén a vásárló az igényérvényesítési jogát elveszíti. Vevő a kifogását minden esetben írásban köteles az eladó felé megtenni, ahhoz csatolnia kell a szállítást igazoló okiratokat, a jegyzőkönyvet és a kifogás tárgyát igazoló egyéb bizonyítékokat. Vásárló nem jogosult szavatossági vagy bármely más okból fennálló követelését az áru-szolgáltatás ellenértékébe beszámítani, vagy a kifizetést visszatartani.

 1. Panaszkezelés

A vásárlók panaszaikat és kifogásaikat igazolható módon, írásban kötelesek bejelenteni eladónak a fent megjelölt elérhetőségein, munkanapokon 8:00-16:30 óráig. A Kaméleon Hungary Kft. haladéktalanul intézkedik a panaszkezelés tárgyában és erről a vásárlót 3 munkanapon belül értesíti.

 1. Adatvédelem

A vásárló adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat a Kaméleon Hungary Kft. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely folyamatosan elérhető a http://kameleon-aws.vectorcloud.hu/adatvedelmi-tajekoztato webcímen.

Kelt: Szolnok, 2021. július